องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

        วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่   (พ.ศ.2551-2555)

                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่เป็น  "สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิต เศษรฐกิจ มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิทัศน์สวยงาม"

        พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี   การจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนให้มีรายได้   พร้อมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่  3   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาภาคบังคับพัฒนาการกีฬา   ตลอดจนฟื้นฟู   อนุรักษ์   ส่งเสริม    มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
พันธกิจที่  4   พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ
พันธกิจที่  5  จัดการส่งเสริมการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
พันธกิจที่  6  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
พันธกิจที่  7  สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทาการเกษตร  และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ควบคู่กับการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  พันธกิจที่  8  สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐที่ดีใน อบต.

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
3.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
6.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. เพื่อให้มีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย