องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

ชื่อ + นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม
ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  088-133-2281
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
 
ชื่อ + -
ตำแหน่ง +

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ +  -
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
 

 

ชื่อ + นางนวลจิตร เจริญดี
ตำแหน่ง +

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ +  
อีเมล์ + admin@muangphai.go.th

ชื่อ + นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง
ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ +  -
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
 
ชื่อ + -
ตำแหน่ง + -
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ +  -
อีเมล์ + admin@muangphai.go.th
 
 
ชื่อ + นายธนกร ยิ่งยงยุทธ
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ +  044-114434
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th

 
ชื่อ + นางอัญชลี สีหานาม
ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ +  091-0151391
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
ชื่อ + นางสาวอรอนงค์ รักสนาม
ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ +  085-4161198
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
ชื่อ + น.ส.ลักษณารัตน์  ศรีทานนท์
ตำแหน่ง +
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ +  044-114434
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th

 
ชื่อ + นางสาวสุธาทิพย์  ขำเอนก
ตำแหน่ง +
นักวิชาการสาธารณสุขฯรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์ +  096-6943755
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th