องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริหารพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

       1)  การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

                พื้นที่ ตำบลเมืองไผ่ส่วนใหญ่มีโครงข่ายถนนอยู่ค่อนข้างทั่วถึง แต่ปัจจุบันปัญหาที่พบคือถนนที่มีอยู่มักมีสภาพชำรุดผิวจราจรแคบ ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาตลอดจนการขนส่งผลผลิตและการเข้าสู่พื้นที่การ เกษตรเป็นไปด้วยความลำบากมาก เพราะถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนมูลดินและลูกรัง

                -    ถนนลาดยางที่ตัดผ่าน มีจำนวน   2 สาย คือ

                                สายที่ 1  ผ่านบ้านสระขามใหญ่ หมู่ที่ 5 สายหนองกี่ ลำปลายมาศ

                                สายที่ 2  สายสระขุด หนองแสง  ผ่านบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4,บ้านหนองไผ่ล้อม หมูที่ 14,บ้านโคกกระชาย หมู่10  บ้านนาจาน หมู่ 6

                -  ถนนคอนกรีต  มีครบทุกหมู่บ้าน

       2)   การโทรคมนาคม

                - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -  แห่ง

                -  โทรศัพท์สาธารณะ  18  แห่ง

       3)   การไฟฟ้า(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

                การบริหารไฟฟ้ามีเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากไม่มีเงินค่าสมทบการติดตั้ง

       4)   แหล่งน้ำธรรมชาติ

                - ลำน้ำ,ลำห้วย  6  สาย

                - บึง หนองและอื่น ๆ  19  แห่ง

      5)    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                -  ฝาย  6  แห่ง

                 - บ่อน้ำดื่ม  4  แห่ง

                - บ่อโยก  46  แห่ง

                - อื่น ๆ(ระบุ)  -  แห่ง