องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

                1)  การศึกษา

                    -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จำนวน 3 แห่ง

                    -   โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง

                    -   โรงเรียนมัธยมศึกษา   1                แห่ง

                    -   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)  สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง  

                    -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 18 แห่ง

                2)  สถาบันและองค์การทางศาสนา

                     -   วัด/สำนักสงฆ์  13  แห่ง

                     -   มัสยิด  -  แห่ง

                     -   ศาลเจ้า  -  แห่ง

                     -   โบสถ์  -  แห่ง

                3)  สาธารณสุข

                     -   โรงพยาบาลของรัฐ  -  แห่ง

                     -   สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  2  แห่ง

                     -   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  -  แห่ง

                     -   สถานพยาบาลเอกชน  -  แห่ง

                     -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100%

             
 

                4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                     -   สถานีตำรวจ  -   แห่ง

                     -   สถานีดับเพลิง  -  แห่ง

                     -   ตู้ยามตำรวจ  1  แห่ง

                5)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     -   ถังดับเพลิงขนาด  6.8 กิโลกรัม  จำนวน  15  ถัง ติดตั้งตามโรงเรียน และวัด

                     -   อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.) จำนวน  200  คน