องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

1)  อาชีพ
- ครอบครัวที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 120  ครัวเรือน
- ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว มีจำนวน 1,030 ครัวเรือน
- การประกอบอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบลคือ การทำนาผลผลิตโดยเฉลี่ย 380     กิโลเมตร /ไร่
- จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรฤดูแล้ง มีจำนวน 80 ครัวเรือน

2)  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
- ธนาคาร                  -               แห่ง
- โรงแรม                   -              แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน                2              แห่ง
- โรงสีข้าว               26             แห่ง