องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางนวลจิตร์ เจริญดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
โทร.
นางสาวยุพิน   เผื่อนสูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร.062-1980756