องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิก -->  ระบบ E-Plan

 

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

คลิก --> รายงานติดตามแผนพัฒนาฯ

คลิก --> ระบบ E-Plan

คลิก --> ระบบ E-LAAS

 

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ดำเนินการโดยใช้ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย

คลิก --> ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

 


4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการควบคุมผ่านระบบระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

คลิก --> หนังสือรับรองการควบคุมภายใน (ปค.1)

คลิก --> ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

 

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวบข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการที่บุคลากรทุกคนมีอยู่  (Competency Inventory)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง

คลิก --> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency)

 

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรผ่านระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

คลิก --> ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

 

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีหน้าเว็บไซต์ และ Facebook ที่สามารถแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ / ประกาศ/ ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของ อบต. ดังนี้

คลิก --> เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

คลิก --> Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

 

8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีระบบ E-Service ทำให้ลดขั้นตอนแก่ผู้รับบริการ

คลิก --> ระบบ E-Service

 

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินตนเองของ อปท. (E-Plan)

ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)

ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (CCIS) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

 

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คลิก --> KM เอกสารจัดการความรู้