องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุธาทิพย์  ขำเอนก
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.096-6943755 
 
นางสาวสุธาทิพย์  ขำเอนก
 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร.096-6943755
 

 

 นายไมตรี แทนไธสง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.080-4886309


 
 
นางสาวศิริรัตน์  คำแก้ว   ว่าที่ร.ต.หญิงฐิตาภรณ์  ปะตังทาเน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข
โทร.096-7489663
  คนงาน
โทร.086-0242672