องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวลักษณารัตน์ ศรีทานนท์
นักวิชาการเกษตร รักษาราชกาแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.061-1424615นางสาวลักษณารัตน์ ศรีทานนท์
นายศิวนนท์ ศรีคราม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.061-1424615

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-0269345