องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นางสาวอรอนงค์ รักสนาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.085-4161198

   
นางสาวอรอนงค์ รักสนาม นางสาวคนึงนิตย์ ปุลันรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.085-4161198
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.064-6011115
 
จ่าโทมหชัย ปัดกอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.085-4418566