องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางนวลจิตร์ เจริญดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
โทร.-
นางนวลจิตร์ เจริญดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.-


 
นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง
นางอัญชลี สีหานาม นายธนกร ยิ่งยงยุทธ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. โทร. โทร.
 
นางอัญชลี สีหานาม นางสาวอรอนงค์ รักสนาม นางสาวสุธาทิพย์  ขำเอนก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.091-0151391 โทร.085-4161198 โทร.096-6943755

นางสาวลักษณารัตน์  ศรีทานนท์
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


โทร.