องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

 

1)  ที่ตั้ง

                ตำบลเมืองไผ่เป็นหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองกี่ไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตำบลหนองชัยศรี  ตำบลสระแก้ว และ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตตำบลท่าโพธิ์ชัย และตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตตำบลละลวด อำเภอชำนิ และตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตตำบลเย้ยปราสาท และตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2)  เนื้อที่

               เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีทั้งหมดประมาณ 52.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,678.50 ไร่

3)  ภูมิประเทศ

                 เป็นที่ราบสูง โดยเฉพาะทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จะลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีลำห้วยลึก ไหลลงสู่น้ำมาศเข้าเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น จะเป็นที่สูงไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่านต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว สำหรับทิศใต้ของตำบลเป็นที่ราบ มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีภายในตำบลเมืองไผ่
4)  จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ      หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง      หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง
หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม          หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก            หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสำราญ   หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า        หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันธ์ชุลี
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่         หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระชาย                หมู่ที่ 16 บ้านน้อยหนองแก
หมู่ที่ 5 บ้านสระขามใหญ่   หมู่ที่ 11 บ้านเมืองไผ่      หมู่ที่ 17 บ้านโนนจันทา
หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน          หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 บ้านขามใหญ่

 5)  ประชากร
ตำบลเมืองไผ่มีประชากร*ทั้งสิ้นประมาณ   9,592 คน แยกเป็นชายประมาณ 4,906 คนหญิงประมาณ 4,686 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  183 คน/ตารางกิโลเมตร และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน แยกแต่ละหมู่บ้านดังนี้
 หมู่ที่ 1  บ้านหนองปรือ จำนวน 488 คน ชาย 250 คน หญิง 238 คน 103 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม จำนวน 869 คน ชาย 436 คน หญิง 433 คน 174 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสำราญ จำนวน 346 คน ชาย 177 คน หญิง 169 คน 98 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ จำนวน 770 คน ชาย 398  คน หญิง 372 คน 193 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านสระขามใหญ่ จำนวน 655 คน ชาย 333 คน หญิง 322 คน 144 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน จำนวน 359 คน ชาย 178 คน หญิง 181 คน 114 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง จำนวน 326 คน ชาย 163 คน หญิง 163 คน 70 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก จำนวน  546 คน ชาย 299 คน หญิง  247 คน 143 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า จำนวน  483 คน ชาย 261 คน หญิง 222 คน 94 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระชาย จำนวน 628 คน ชาย 333 คน หญิง 295 คน 148 ครัวเรือน
หมู่ที่ 11 บ้านเมืองไผ่ จำนวน 445 คน ชาย 214 คน หญิง 231 คน 85 ครัวเรือน
หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา จำนวน 794 คน ชาย 406 คน หญิง 388 คน 142 ครัวเรือน
หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง จำนวน 229 คน ชาย 125 คน หญิง 104 คน 43 ครัวเรือน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม จำนวน 937 คน ชาย 474 คน หญิง 463 คน 204 ครัวเรือน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันธุ์ชุลี จำนวน 274 คน ชาย 132 คน หญิง 142 คน 47 ครัวเรือน
หมู่ที่ 16 บ้านน้อยหนองแก จำนวน 414 คน ชาย 205 คน หญิง 209 คน 104 ครัวเรือน
หมู่ที่ 17 บ้านโนนจันทา จำนวน  386 คน ชาย 204 คน หญิง 182 คน 75 ครัวเรือน
หมู่ที่ 18 บ้านขามใหญ่ จำนวน 643 คน ชาย 318 คน หญิง 325 คน 123 ครัวเรือน

 * หมายเหตุ: ข้อมูลตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ อ.หนองกี่     เดือน เมษายน 2554