องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางอัญชลี สีหานาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.091-0151391
 
นางอัญชลี สีหานาม นางสาวอภิฤดี  บุญล้อม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.091-0151391
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
นางสมบูรณ์ สีจันทา
นางศิริวรรณ์ อุดมเจริญดี
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง- -ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนพินท์  กลมกล่อม
-ว่าง- นางวิภาดา ดำเนินงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


  

นางสาวอมรรัตน์ ฉิมจารย์
นางฐานิดา  หมายชื่นกลาง
นางดอกไม้ สุขทวี 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  นางชุติมา ไกรสุข นางสาวกนกนิภา   สายกระสุน
 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)