องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายธนกร ยิ่งยุงยุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.
 
นางพรทิวา  จันทร์ไทย
นายมานะ นวลนิตย์
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานประปา


นายวรวุฒิ  หมั่นคง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นายวิทยา ไชยพิมพา
     พนักงานขับรถยนต์      


-ว่าง-
คนงาน