องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
กองคลัง

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.

 
-ว่าง- -
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี


-ว่าง-

-ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   
นางสาวแววดาว  คำแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
098-2300436

 
นางสาวกานต์มณี  ฝ่ายขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
081-9866542


-ว่าง-
คนงาน