องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


  
นายธนกร ยิ่งยงยุทธ
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
โทร.
      
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.-

 
นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.-

 
   
   
 
นายภิญโญ  บุตรทอง
นางธาริกา  ดงพระจันทร์
นางกรรณิการ์ จิตตรีธรรม นางสาวยุพิน เผื่อนสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.087-6494555


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.098-2426044


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.098-2426044


นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนนิติกรโทร.062-1980756


 
สิบเอกสุพัฒ  สุขทองหลาง
นายขวัญชัย บุญมั่น จ่าสิบเอก กฤษณะ สุขทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.096-4363839
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โทร.092-7360948

โทร.099-3974361


นางสาวนารี   ศรีผดุง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร.081-2659189
นายเอกวิทย์  จันทร์ไทย
พนักงานขับรถยนต์
โทร.080-3906240
นายสุมิตร บุญล้อม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 061-4945869

นางสาวหฤทัย หมายชื่นกลาง
พนักงานทั่วไป
โทร. 096-2019401