องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายธเนศ เกตุชาติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-8641414


นายเฉลิม ธรรมดา
นายบุญชื่น เทียมมา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-1726120 โทร.087-6058007นายอิทธิพล จันยา
นายนิพนธ์ มีแก้ว
นายสุชาติ แมนไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร. 098-2427693
โทร.081-3980850
โทร.061-9643571 นายพรชัย มีแก้ว
นายทัน โสปัญหาริ
นายจักรพงษ์ รินทะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.062-3248411
โทร.087- 9257391
โทร.082- 3709548นางสาวกมลทิพย์ แก่นพรม
นายบุญชื่น เทียกมา
นายบวญศักดิ์ เงางาม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.087-8770496
โทร.087-6058007
โทร.086-2635478นายวิชาญ หาสุข
 นายเฉลิม ธรรมดา
นายจอมศรี พัดพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร.062-2792982
โทร.095-1726120
โทร.062-1481161นายสุข ปานทอง
นางอมรรัตน์ สันทอง
นายบุญจันทร์ ฉิมจารย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร.082-3233375
โทร.093-6918828
โทร.096-1060905นายธเนศ เกตุชาติ
นายสมเด็จ บุตรทอง
นายสะอาด มียอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
โทร.089-8641414
โทร.088-7092201
โทร.061-5735662