องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-1332281


นายสัญหวิชฌ์ ฉิมจารย์ นายยุพิน ฉิมจารย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
090-2346056
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
089-2852438

นายวิรัช บุญครอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-6480898