องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองไผ่เป็นหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองกี่ไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร    เป็นที่ราบสูง โดยเฉพาะทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จะลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีลำห้วยลึก ไหลลงสู่น้ำมาศเข้าเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น จะเป็นที่สูงไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่านต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว สำหรับทิศใต้ของตำบลเป็นที่ราบ มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีภายในตำบลเมืองไผ่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตำบลหนองชัยศรี  ตำบลสระแก้ว และ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ทิศใต้  ติดต่อกับเขตตำบลท่าโพธิ์ชัย และตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตตำบลละลวด อำเภอชำนิ และตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตตำบลเย้ยปราสาท และตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์