องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

กองคลัง

 
นางปทิตตา  ศรีลาแลง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวขวัญกมล  ธะณีหงษ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
<

สิบเอกสุพัฒ  สุขทองหลาง
นางสาวพัทธนันท์  รามัญ  นางสาวกันยากร แผ้วพลสง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเจ้าเก็บรายได้