องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

คณะผู้บริหาร

นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายสม ช่อรัมย์ นายสังวร โพธิ์เงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสัณหวิชฌ์ ฉิมจารย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล