วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวง ทล. 2166 ถึงคุ้มหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จมใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง และวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขนาด 2.40 X 4.80 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายทางจากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายสวน เงางาม หมู่ ๙ บ้านหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวง ทล. 2166 ถึงคุ้มหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายทางจากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายสวน เงางาม หมู่ ๙ บ้านหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวง ทล. 2166 ถึงคุ้มหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพในโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของนายสมัย ปานทอง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมคันคลอง หมู่ 8 บ้านห้วยลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ,พระพุทธรูปหลวงพ่อสำเร็จและป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง