วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 13 บ้านโนนรัง อำเภอหนองกี่ งหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนยางรถและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กง 122 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อท่อระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดผงเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเปลี่ยนหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง