วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
ซื้อธงชาติไทยกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และธงณี่ปุ่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัว เนื่องในฌอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและน้ำดื่ม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อนำ้มันรถยนต์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (งานสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาล ) หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 10 บ้านโคกกระชาย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง