วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซ์ื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพื่อการเกตรบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยหนองแก หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านสระขาม-บ้านหนองปรือ-บ้านหนองไผ่
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อยางนอกของรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กต 2902 บุรีรัมย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง