วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองพันชุลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนมูลดิน หมู่ที่ ๕ บ้านสระขามใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนมูลดินเลียบคลองน้ำใส หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนจันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมูที่ ๖ บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ในการจัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านสระขาม-บ้านหนองปรือ-บ้านหนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)