วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน)
9  ต.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเพียง
9  ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพยุวเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9  ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่
9  ต.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
9  ต.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมการทอและการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
5  ต.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เมืองไผ่เกมส์) ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านสระขาม-บ้านหนองปรือ-บ้านหนองไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง