วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2561
ค่าบำรุงซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
12  ต.ค. 2561
ค่าวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
12  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉินเบื่องต้น (1169) วันละ 2 เวรๆละ 200 บาท/เวร จำนวน 365 วัน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวอล้อม)
12  ต.ค. 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
12  ต.ค. 2561
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
5  ต.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมงาน (พิธีเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ร่วมงาน (พิธีเปิด) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซม