วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านสระขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง