วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองประดู่ หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองทำนบปลา ม.15 บ้านหนองพันชุลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง