วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระขามใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านน้อยหนองแก หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อยางนอก บริสโตน ขนาด 8.25.16 และยางในพร้อมยางรองคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง