วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงรถยนต์ กองช่าง ทะเบียน กฉ 9875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อกรวยไฟจราจรและไฟกระพริบจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาบาดาลภายใน อบต.เมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง