วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
ไมโครโฟนประชุมสภา (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สป.)
19  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบอ่อน (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม) (ครุภัณฑ์สำนักงาน สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (ครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงลูกรัง(เลียบคลองหรุ่งงูเหลือม) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ บ้านขามใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิตติดพนัง (ครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง