วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
เครื่องสำรองไฟ
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล๋็กทั้ง 3 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เทาสลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
17  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ (กองการศึกษาฯสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรลงหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง