วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifucntion แบบฉีดหมึก inkjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifuntion inkjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถรับส่ง (โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูป ขนาด A4 โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง