วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 2x3 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ขนาด 1x2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผุ้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวและถุงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างตกแต่งสถานที่ดำเนินโครงการเมืองไผ่ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเมืองไผ่ร่วมใจปรองดอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างรื้อถอนระบบประปาเก่า บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการหนูน้อยสุขภาพดีกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง