วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อโต๊ะอาหารอนุบาลพร้อมม้านั่งและชุดโต๊ะโฟเมก้าขาว-ขาเหล็กกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อและรูปเล่มสำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างการสำรวจ และออกแบบเขียนแบบทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง