วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ทำงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ในการป้องกันการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ประจำปีงบประมาร 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระขาม ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ตูเก็บเอกสารแบบ บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง