วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้กักกันตัว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) Local Quarantine ครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับจัดสถานที่กักกันตัว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) Local Quarantine ครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) Local Quarantine ครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่กักตัว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) Local Quarantine ครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อประปา แบบ HDPE หมู่ 13 บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อประปา แบบ HDPE หมู่ 4 บ้านหนองไผ่ (คุ้มโคกขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนสวนดูแลสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ อบต.เมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ อบต.เมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ยามรักษาความปลอดภัย อบต.เมืองไผ่ (นายสมพร ขันทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงรถยนต์ กองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง