วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2563
จ้างโครงการสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (คุ้มโรงเรียนบ้านหนองม่วง) หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันชุลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างโครงการสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (คุ้มโคกขาม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างโครงการสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (โซนโรงเรียนบ้านหนองไผ่) หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างโครงการสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (คุ้มหนองไผ่) หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างโครงการสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (คุ้มตะลุมปุ๊ก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองเต่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2563
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงรถยนต์ กองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองห้วยลึก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกสำรวจความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-11 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง