วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหรุ่งงูเหลือม หมู่ 1 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองเหนือทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อป้ายไวนิล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อธงชาติไทยกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และธงณี่ปุ่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัว เนื่องในฌอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและน้ำดื่ม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง