วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน /อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันชุลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองไผ่ ไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) จำนวนเด็ก 59 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดพิมแผ่นพับโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงรถยรต์ กองช่าง ประจำเดือน ม.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง