องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

สำนักงานปลัด

นายดีเดชาธร คะสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนครินทร์ บุระคร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวภัคมล บรมรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 นายชัยภัทร โนนกระโทก นายภิญโญ บุตรทอง นางธาริกา ดงพระจันทร์ นายอนุวัฒน์ บุญล้อม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ
 
นายขวัญชัย บุญมั่น จ่าสิบเอก กฤษณะ สุขทองหลาง นางสาวอรทัย กุยทวีจร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 
 
 นายบุญเรือง แก้วลา
 
    พนักงานขับรถยนต์